1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA EN LÍNIA

Aquestes condicions generals de contractació (en endavant, "condicions generals") regulen l'adquisició, a través del lloc web, accessible també des de l'adreça www.andreu.shop, per part dels clients d'ESTABLIMENTS ANDREU S.L. (en endavant, "l'usuari") dels productes que ofereix la societat ESTABLIMENTS ANDREU SL. a més d'altres serveis que també pugui oferir. Aquestes condicions generals es complementen amb les condicions generals d'ús del web d’Andreu que el client ha de consultar a l'apartat "Avís legal" del portal.

La utilització d'aquest web i l'adquisició de qualsevol dels productes que ofereix representa l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació que recull aquest document, de les condicions generals d'ús del web Andreu ("Avís legal") esmentades, i també, si escau, les condicions particulars que puguin regir l'adquisició de productes.

Aquestes condicions generals de contractació s'han redactat d'acord amb el que s'estableix a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), el Reial decret 1906/1999, de contractació telefònica o electrònica, la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista i altres disposicions aplicables.

Aquest web és titularitat d'ESTABLIMENTS ANDREU S.L. NIF: B-62682356, C/ Boccaccio, 39 – 08205 Sabadell (Barcelona) – pep@andreu.shop, telèfon de contacte 93 720 50 99 i número de fax de contacte 93 720 51 00.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 34.109, Foli 74, Full B-241.783.

Els fulls de reclamació estan a disposició dels usuaris en qualsevol dels nostres establiments.

2. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL

Els productes de la nostra botiga virtual es destinen a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals l'usuari ha d'estar legalment autoritzat per actuar.

En virtut del que s'expressa més amunt està totalment prohibida la revenda dels productes adquirits mitjançant el nostre servei de compra.

L'usuari declara que és major d'edat i que disposa de prou capacitat jurídica per quedar vinculat per aquestes condicions generals en contractar amb ESTABLIMENTS ANDREU S.L. i accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés al servei de compra i la utilització d'aquest servei són responsabilitat seva.

ESTABLIMENTS ANDREU S.L., prèvia comunicació als usuaris, es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació que conté el web, la configuració, les prestacions o les condicions generals.

3. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

3.1. Registre al servei de compra

Si l'usuari accedeix per primera vegada al servei i realitza una compra, ha d'emplenar el formulari de registre i acceptar aquestes condicions generals de contractació. A partir d'aquest moment, i un cop completades les dades no opcionals, ja serà usuari del servei de compra i podrà accedir als serveis que pugui oferir el portal Andreu esmentat sense haver d'emplenar altres formularis addicionals. Un cop registrat li comunicaran de manera immediata el nom d'usuari que li permetrà fer compres a través del servei. Els codis d'accés (usuari i clau d'accés) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l'usuari ser caut amb aquesta informació. A més, l'usuari és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya o del codi identificador i de les conseqüències que se'n puguin derivar.

En qualsevol cas, l'usuari pot accedir a les seves dades i modificar-les mitjançant l'opció "El meu compte". A través d'aquesta opció l'usuari també pot activar/desactivar la possibilitat de rebre informació.

3.2. Gamma de productes i aplicació de preus d’Andreu.

Andreu ofereix un reduït assortiment d'aliments de xarcuteria, a més d'altres productes complementaris que el client, des del seu ordinador, pot adquirir sense desplaçar-se i que li seran entregats a la direcció d’enviament que ens sigui indicada.

Andreu informa que la majoria de les imatges que apareixen en el catàleg virtual corresponen a productes ja "emplatats" i que es mostren amb finalitats únicament descriptives; per tant, poden variar pel que fa als productes finalment lliurats.

Andreu garanteix el preu del dia en què s'hagi fet la compra, sigui quin sigui el dia en què tingui lloc el lliurament.

Els preus del servei de compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Andreu es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol cas i sense cap avís previ, els preus dels productes, a més de suspendre o cancel·lar l'oferta de venda de manera temporal o definitiva.

3.3. Preparació i lliurament de les comandes

Andreu garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen al catàleg virtual, tot i que, puntualment, pot no haver-hi algun producte per a tots els clients en la quantitat sol·licitada en la comanda.

3.4. Lliurament i devolució de comandes

3.4.1 Lliurament

Lliurament a domicili

Permet lliurar la comanda allà on l’usuari ens indiqui en totes aquelles poblacions on el servei tingui cobertura. Els lliuraments es realitzaran de 9:00 a 19:00 h de dilluns a divendres, excepte dies festius tant nacionals com autonòmics o locals

3.4.2. Condicions de lliurament

En el moment de l'entrega l'usuari ha de signar l'albarà de lliurament que confirma que la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Andreu no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els termes i les condicions que preveuen aquestes condicions generals de contractació. Andreu no es farà responsable dels errors ocasionats en l’entrega quan la direcció d’entrega introduïda pel client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi sigut omesa.

Si en el moment de l’entrega el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com s’ha de procedir per concretar una nova entrega el mateix dia o be l'endemà.

3.4.3. Zones de lliurament

Andreu garanteix el lliurament a domicili en el territori espanyol peninsular, les Balears, a la resta de països de la UE (No inclòs el Regne Unit)

3.4.4. Despeses de lliurament

Les despeses d’entrega de les comandes tenen un cost variable segons una taula que combina el país de destinació, el pes de l’encàrrec i el cost del combustible

3.4.5. Criteri de satisfacció

Andreu garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza. Per aconseguir-ho controlem tots els processos amb la màxima exigència.

3.4.6. Devolucions

Atesa la naturalesa dels productes objecte d’adquisició, i d’acord amb el que disposa l’article 45, apartat b, de la Llei 7/1996 del 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, l’usuari no podrà retornar a Andreu els productes adquirits si no és per un error en la preparació de la comanda o el mal estat d’algun d’aquests productes per part d'Andreu. La devolució serà parcial dels productes erronis o en mal estat. En cas de devolució d’algun dels productes, s’haurà de realitzar en el moment de l’entrega i en perfecte estat (no danyats, embrutats o oberts per l’usuari), correctament protegits i en el seu embalatge original. Després de la comprovació per part d'Andreu de l’estat dels productes, es procedirà al reemborsament de l’import corresponent a les unitats retornades. Andreu utilitzarà el mateix mitjà de pagament que el client hagi utilitzat per al pagament inicial, en el màxim de 30 dies des del desistiment.

Les peticions de devolució s’hauran de fer a través del Servei d’Atenció al Client d'Andreu mitjançant correu electrònic a pep@andreu.shop o al telèfon de contacte + 34 93 720 50 99.

3.5. Formes de pagament

El pagament s'ha de fer en el moment de l’acceptació de la comanda al mateix web. El pagament es podrà efectuar mitjançant la majoria de targetes de crèdit i dèbit de Visa i Mastercard.

O bé a través de la plataforma PayPal.

Andreu garanteix la seguretat total de les seves transaccions, ja que disposa dels estàndards tecnològics més actuals pel que fa als protocols i els serveis de seguretat.

4. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ

Un cop finalitzada la petició de comanda i acceptades aquestes condicions generals de contractació, apareixerà el full de comanda, que es pot imprimir per tenir-ne constància i seguretat. Així mateix, Andreu li remetrà a través del seu correu electrònic una justificació de la contractació efectuada.

5. ALTRES SERVEIS

Posem a la seva disposició el servei de suggeriments i propostes que ens vulguin fer arribar, a través de la secció "Contacteu-nos".

6. RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

S'entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitador (i) qualsevol esdeveniment impossible de preveure o que, previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o les fallades en la recepció, l'obtenció o l'accés als diferents serveis per part d'aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per La Sirena, (vii) l'escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl·lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.

7. LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals s'interpreten i es regeixen d'acord amb la legislació espanyola.

L'acceptació d'aquestes condicions generals per part del client és una condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. L'usuari declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit íntegrament i ha acceptat les condicions generals d'accés i ús dels diferents serveis.

Andreu està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i els serveis. Per fer qualsevol suggeriment o proposta, ha de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client d'Andreu a través de l'adreça electrònica pep@andreu.shop o trucar al telèfon +34 93 720 50 99. 

8. PAGAMENT SEGUR

A Andreu treballem per garantir la màxima seguretat en totes les transaccions amb els nostres clients. Per aquest motiu treballem amb els mitjans de pagament mes segurs. Totes les comunicacions amb dades sensibles son assegurades mitjançant un certificat SSL. Aquest certificat SSL (secure socket layer) es un protocol de seguretat desarrollat per l'empresa Netscape Communications per conseguir que la transmisió de dades entre un servidor i un usuari, o viceversa, a traves d'internet, sigui completament segura.

pp_cc_mark_37x23.jpg   visa-mastercard-amex.png


Top