A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio, núm.

39 – Sabadell.

Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.
B-62682356
Carrer Boccaccio, núm. 39 - 08205 - Sabadell - BARCELONA
93 720 50 99
info@andreu.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podem complir les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades d'acord amb les dades aportades.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Una vegada finalitzat el procés de selecció les dades seran eliminades.

4. Quina és la legitimat pel tractament de dades?

Indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae entregats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat (RGPD art. 6.1.b).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran a tercers, llevat d'obligació legal.

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els afectin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio núm. 39 – Sabadell.
Quan realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que se sentin vulnerats els seus drets en la referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

9. Tractament de les dades dels clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.

Finalitat:

Execució de contracte i enviar comunicacions comercials.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Té dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir-se dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio, núm. 39 – Sabadell.

Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.
B-62682356
Carrer Boccaccio, núm. 39 - 08205 - Sabadell - BARCELONA
93 720 50 99
info@andreu.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi d'executar la compra efectuada, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es podran prendre decisions automatitzades d'acord amb les dades proporcionades.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació sobre el tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: execució de compra, gestió fiscal, comptable i administrativa de clientes (RGPD art. 6.1.b).
• Interès legítim del Responsable: enviament de comunicacions comercials inclòs per via electrònica (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2)

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran els següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• Entitats financeres, amb la finalitat del pagament del preu (requisit contractual).

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els afectin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio núm. 39 – Sabadell.
Quan realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves de dades amb aquest fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que se sentin vulnerats els seus drets en la referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.

Finalitat:

Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials

Legitimació:

Execució d’un contracte

Consentiment de l’interessat.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets:

Té dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir-se dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio, núm. 39 – Sabadell.

Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESTABLIMENTS ANDREU, S.L.
B-62682356
Carrer Boccaccio, núm. 39 - 08205 - Sabadell - BARCELONA
93 720 50 99
info@andreu.cat

2. mb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si és el cas, l'enviament de comunicacions comercials inclús per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es podran decisions automatitzades d'acord amb les dades proporcionades.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conversaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva eliminació o, en cas de no consentir l'enviament de comunicacions comercials, una vegada atesa la consulta.

4. Quina és la legitimitat pel tractament de dades?

Indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
• Consentiment de l'interessat: enviar comunicacions comercials, incloses per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran a tercers, llevat obligació legal.

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els afectin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@andreu.cat o carrer Boccaccio núm. 39 – Sabadell.
Quan realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves de dades amb aquest fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que se sentin vulnerats els seus drets en la referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ESTABLIMENTS ANDREU, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.


Top